Физика : окулык лицейлер мен колледждерге арналган Федорова, Фаустов

Физика : окулык лицейлер мен колледждерге арналган - Федорова, Фаустов
Автор: Федорова Валентина Николаевна, Фаустов Евгений Витальевич
Переводчик: Оразакынов К. Б.
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2013 г.
Жанр: Литература на других языках
  • Ответственный редактор: Хондо Потап Геннадиевич
  • Главный художник: Закатов Герасим Григорьевич
  • Корректор: Шелеханов Архип Гавриилович
  • Кол-во страниц: 236
  • Формат: pdf, txt, fb2

Описание "Физика : окулык лицейлер мен колледждерге арналган"
Окульік орта мамандьірьілган білім багдарламасы бойынша сзйкестіріліп дайышдалган. Онда физикалык угышдар мен зацдардын жуйеленген мазмуньы карастырыладьы. Орбір такьірьіптан кейін есептік шешімі бар тапсырмалар усынылган. Тапсырмалардын бір болігі медикалык-биологияльык жуйелерге колданылатын физикалык зацдарга арналган. Орбір такырыптан кейін негізгі угымдар мен формулалар кестесі, алынган білімді бекітетін оздік жене аудиториядан тыс жумыстарга арналган мзліметтер усынылган.
Окулык лицейлер мен колледж окытушылары мен студенттеріне, сонымен катар медициналык багытка, физика, биология жзне медицинамен кызьігатын орта мектеп окушыларына арналган. Электронная книга читать Физика : окулык лицейлер мен колледждерге арналган Федорова, Фаустов.

Подборка редакции: